25 พ.ค. 56 ชาวบ้านหนองแกร่วมกิจกรรม "ชุมชนช่วยกันพัีฒนาโรงเรียน"

โพสต์25 พ.ค. 2556 01:27โดยรวีรักษ์ สารักษ์
พลังสามัคคีของชาวบ้านหนองแก  นำโดย  นายประเสริฐ สุภารีย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 ช่วยกันนำรถอีโก่งขนดินเพื่อถมไหล่ทาง เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองสะแกได้รับสนันสนุนงบประมาณถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนจาก อบต. กุดชุมแสง แต่ไม่มีงบประมาณในการถมดินไหล่ทาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ และชาวบ้านจึงร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556

Comments