ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2557

โพสต์27 พ.ค. 2557 00:29โดยรวีรักษ์ สารักษ์
27/5/57 โรงเรียนบ้านประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองสะแก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนเรียนที่ 1/2557

Comments