ข้อมูลโรงเรียน


โรงเรียนบ้านหนองสะแก   ตำบลกุดชุดแสง   อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

๑.๑ ประวัติโรงเรียนบ้านหนองสะแก

          เดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแก เดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนคุรุประชานุกูล ระยะทาง ๒ กิโลเมตร นักเรียนต้องเดินลัดเลาะผ่านทุ่งนา ทำให้ไปมาไม่สะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝนที่ต้องเสี่ยงภัยจากสัตว์มีพิษ และความปลอดภัยอื่น ๆ จากปัญหาดังกล่าว นายพรมมา ขวกเขียว ผู้ใหญ่บ้านหนองแก พร้อมด้วยชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดของหมู่บ้าน และขอให้ทางราชการส่งครูมาสอน เป็นสาขาของโรงเรียนคุรุประชานุกูล โดยมี นายภูมี หินเมืองเก่า เป็นครูสอนประจำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น ป.๑-ป.๔  มีนักเรียนขณะนั้นจำนวน ๔๗ คน

          โรงเรียนบ้านหนองสะแก ได้เปิดสอนเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดยมี   นายภูมี หินเมืองเก่า เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครูสอนประจำการอีก ๑ คน ต่อมาในเดือนกันยายน ๒๕๒๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ฉ ใต้ถุนสูง ขนาด ๒ ห้องเรียน และย้ายเด็กมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีมงคล (วัดบ้านหนองแก)

          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก ๒ ห้องเรียน

          วันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๘  นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏจันเกษม ชุมนุมประถมพัฒนา จำนวน ๔๕ คน ได้มาออกค่ายพัฒนาจัดทำห้องสมุด สนามเด็กเล่น และประตูฟุตบอลให้กับโรงเรียน

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองสะแก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๕  คน ข้าราชการครู  ๒  คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูพี่เลี้ยง(จ้างโดยงบประมาณของโรงเรียน) ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ๑ คน โดยมี นายบวร จันทร์เพ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ภายใต้คำขวัญที่ว่า

เรียนดี  คุณธรรมเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน

๑.๒  หมายเลขโทรศัพท์   ๐๔๔-๘๗๐-๓๐๒  

๑.๓  สถานที่ตั้ง

          โรงเรียนบ้านหนองสะแก  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  บนพื้นที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน  มีเขตบริการ ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแก  หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศ ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก  เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่านทางทิศเหนือของหมู่บ้าน

๑.๕  ลักษณะภูมิอากาศ

          มี ๓ ฤดูกาล  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๘๐-๑๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๒๕-๒๘ องศาเซลเซียส

๑.๖  การคมนาคม

          โรงเรียนบ้านหนองสะแก  มีเส้นทางติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ดังนี้คือ  เดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ตามเส้นทางถนนสายชัยภูมิ-อำเภอหนองบัวแดง ระยะทาง ๔๙ กิโลเมตร  ถึงสี่แยกอำเภอหนองบัวแดง เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางอำเภอหนองบัวแดง-อำเภอภักดีชุมพล ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๘ เลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนบ้านหนองสะแก ระยะทางจากอำเภอหนองบัวแดง-โรงเรียนบ้านหนองสะแก  ๙ กิโลเมตร   รวมระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ถึงโรงเรียนบ้านหนองสะแก   ๕๘  กิโลเมตร    

๑.๗  ภาษา

          ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา และใช้ในการติดต่อราชการ  

          ภาษาถิ่นอีสาน ใช้พูดคุยสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน   

๑.๘  ศาสนา

          ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

๑.๙  การประกอบอาชีพของประชากร

          ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านหนองสะแก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  กล่าวคือ  การเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ปลูกพืชหลักที่ทำรายได้ให้แก่ครอบครัว  ได้แก่  ข้าวจ้าว  ข้าวเหนียว    อ้อย  และมันสำปะหลัง   การปศุสัตว์  สัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  และการประมง  ส่วนใหญ่เป็นการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วย   หนอง   คลอง  บึง  เพื่อใช้ในการบริโภคในครอบครัว   สำหรับประชากรที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองจะยึดอาชีพรับจ้างทั่วไป

 

๒.  ปรัชญา

การศึกษา  ทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

๓.  คติพจน์

สุวิชาโน ภวังโหติ   หมายความว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

            

สีประจำโรงเรียน

แสด-ดำ

สีแสด  หมายถึง ความสว่างไสวแห่งภูมิปัญญา  ขยันหมั่นเพียร  มีแนวคิดกว้างไกล

สีดำ  หมายถึง  ความอดทน  เข้มแข็ง  และมุ้งสู้เป้าหมายที่กำหนด

ผลงานนักเรียนปีการศึกษา  2552-2553

1.โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ปี 2552

วิชาภาษาไทย

ด.ญ.สุพัตรา  ชัยจันทร์  ป.6  เหรียญเงิน

ด.ญ.สุภาพร  มีคำ  ป.6  เหรียญเงิน

ด.ช.จิรเดช  พรประภา  ป.6  เหรียญทองแดง

วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.สุภาพร  มีคำ ป.6  เหรียญเงิน

ด.ญ.สุพัตรา  ชัยจันทร์  ป.6 เหรียญทองแดง

2.การแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากุดชุมแสงคู่เมือง   ปี 2552-2553มีจำนวน (คน) ดังนี้

        ระดับเหรียญ

กลุ่มสาระ

 

ทอง

เงิน

ทองแดง

ชมเชย

52

53

52

53

52

53

52

53

ภาษาไทย

14

7

3

10

9

10

2

1

คณิตศาสตร์

-

-

2

-

3

2

2

1

วิทยาสาสตร์

-

-

8

-

3

1

2

-

สังคมฯ

-

1

-

4

2

-

1

-

การงานฯ

-

-

-

-

3

3

5

-

ศิลปะ

-

1

-

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

1

-

1

-

-

1

-

-

ชั้นอนุบาล

2

-

1

4

1

2

-

-