ภาษาต่างประเทศ


รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์23 มิ.ย. 2556 07:04โดยรวีรักษ์ สารักษ์

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น

               ชุด ของดีหนองบัวแดง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน     นางวิยะดา  ชินบุตร

ตำแหน่ง      ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

สังกัด         โรงเรียนบ้านหนองสะแก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์      2556

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยการพัฒนาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาหนังสือหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน    ด้วยหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านหนองสะแก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้  คือ 1)  หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 9 เรื่อง  2) แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 18 แผน 3) แบบทดสอบย่อยหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 9 เรื่องๆ ละ 10 ข้อ รวมจำนวน  90 ข้อ  4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert)  ชนิด 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  (Dependent  Samples)

  ผลการศึกษาพบว่า

           หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ93.02/87.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80   มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8478   แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเพิ่มขึ้นร้อยละ  65.38  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น ชุด ของดีหนองบัวแดง ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.76

1-1 of 1