บุคลากร

นางสุชิรา  อิ่มสุข
ครู
นางสาวสกาวเดือน  โชคบัณฑิต
ครูอัตราจ้างนายสุนทร  พรประภา
นักการภารโรง